තමන් සතු යම් ගුණයක්‌ සිහි කරන්නේ නම් වඤ්චක ධමර් වලට හසු නොවී සැබැවින්ම එම ගුණය තමන් සතුව පවතීදැයි සියදහස්‌ වර ආවර්ජනා කොට බලා ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරගත යුතුය. තමන් කොතරම් අවංක සිතින් සිහි කළත් එය සත්‍යයක්‌ නොවේ නම් එබඳු මායාකාරි සිතුවිලි වලට පැටලී සත්‍යක්‍රියාවක්‌ නොකළ හැක.

ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය - කොළඹ 7
ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය
නො. 108
විජේරාම මාවත
කොළඹ 7

දුරකථන. 0094 112694100
Email - info@lankavipassana.org
Web - www.lankavipassana.org

Lanka Vippassana Bhavana Center
No 108,
Wijerama mawatha,
Colombo 07.

Tele/Fax : 0112 694100

Web : www.lankavipassana.org
Email : info@lankavipassana.org


Office Time
Monday - Sunday (8.00 am - 10.30 am)

Monday - Sunday (1.30 pm - 5.30 pm)
Monday - Sunday (8.00 pm - 8.30 pm)
 International Vipassana Meditation Centre 

කොළඹ 7 ජාත්‍යන්තර විපස්ථනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයfree counters